Thi công xây dựng công trình

Thi công xây dựng công trình bao gồm các công tác kiểm tra, đôn đốc, và đánh giá quá trình thực hiện thi công công trình xây dựng của những người tham gia công trình. Nó bao gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo trì công trình xây dựng.

 

0898 900 333